فید خبرخوان

rss  

جهاددانشگاهی واحد استان ایلام در نظر دارد به استناد مصوبه 141 هیئت امناء جهاددانشگاهی مورخه 12/25/ 1395 نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 204/78 متر مربع واقع در خیابان پاسداران نرسیده به قلعه والی اقدام نماید.


شرایط برگزاری مزایده به این شرح است:

1-متقاضیان با مراجعه به جهاددانشگاهی واحد استان ایلام به آدرس ذیل می‌توانند فرم اعلام قیمت و شرکت در مزایده را دریافت نمایند.

آدرس مراجعه: بلوار تعمیرکاری – خیابان فدائیان اسلام- شماره تماس: 08432243570

2- هزینه های چاپ آگهی مزایده، نقل و انتقال سند مالکیت وسایر هزینه های فروش بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

3- آغاز اخذ پیشنهادات از تاریخ 01/06/1396 و آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت، تاریخ 20/06/1396 می‌باشد.